AktualnoÂci
Pomoc po nawa┬│nicach – ulgi w sp┬│acie lub umorzenie nale┬┐no┬Âci z tytu┬│u sk┬│adek
Data dodania: 05 wrze┬Ânia 2017
Pomoc po nawa┬│nicach – ulgi w sp┬│acie lub umorzenie nale┬┐no┬Âci z tytu┬│u sk┬│adek

Jeste┬ przedsi├¬biorc┬▒, który poniós┬│ znaczne straty w wyniku ostatnich nawa┬│nic i dlatego masz problem z op┬│aceniem sk┬│adek? ZUS mo┬┐e Ci pomóc, tzn. odroczy├Ž termin p┬│atno┬Âci sk┬│adek bie┬┐┬▒cych, roz┬│o┬┐y├Ž zobowi┬▒zanie na raty, a nawet w wyj┬▒tkowych sytuacjach, umorzy├Ž nale┬┐no┬Âci.

Je┬Âli poniesione straty spowodowa┬│y, ┬┐e masz problem z op┬│aceniem sk┬│adek bie┬┐┬▒cych w ustawowym terminie, mo┬┐esz z┬│o┬┐y├Ž wniosek o odroczenie terminu ich p┬│atno┬Âci. Gdy ZUS zgodzi si├¬ na zmian├¬ terminu zap┬│aty sk┬│adek i podpiszesz umow├¬ o odroczenie terminu p┬│atno┬Âci sk┬│adek, b├¬dziesz móg┬│ je uregulowa├Ž w pó┬╝niejszym terminie. Nie zap┬│acisz wtedy odsetek za zw┬│ok├¬, a jedynie op┬│at├¬ prolongacyjn┬▒.

Trzeba jednak wiedzie├Ž, ┬┐e ZUS mo┬┐e odroczy├Ž tylko sk┬│adki bie┬┐┬▒ce lub przysz┬│e, których termin p┬│atno┬Âci jeszcze nie up┬│yn┬▒┬│ – zastrzega Iwona Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym ┬Žl┬▒sku – Zbiór informacji o uldze w postaci odroczenia terminu p┬│atno┬Âci sk┬│adek znajduje si├¬ w artykule: „Odroczenie terminu p┬│atno┬Âci sk┬│adek”, który jest dost├¬pny na stronie internetowej Zak┬│adu – dodaje Kowalska.

(Link: http://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/odroczenie-terminu-platnosci-skladki)

Je┬Âli masz zad┬│u┬┐enie z tytu┬│u sk┬│adek i nie mo┬┐esz go sp┬│aci├Ž jednorazowo, mo┬┐esz z┬│o┬┐y├Ž wniosek o roz┬│o┬┐enie sp┬│aty zad┬│u┬┐enia na raty. Je┬┐eli ZUS zgodzi si├¬ udzieli├Ž Ci uk┬│adu ratalnego i podpiszesz umow├¬ o roz┬│o┬┐enie na raty nale┬┐no┬Âci z tytu┬│ sk┬│adek, b├¬dziesz móg┬│ uregulowa├Ž zad┬│u┬┐enie w d┬│u┬┐szym okresie i na uzgodnionych warunkach. Nie zap┬│acisz wtedy odsetek za zw┬│ok├¬, a jedynie op┬│at├¬ prolongacyjn┬▒. Je┬┐eli by┬│o wobec Ciebie prowadzone post├¬powanie egzekucyjne, to po podpisaniu umowy ratalnej zostanie ono zawieszone.

Wi├¬cej informacji o uldze w postaci ratalnej sp┬│aty nale┬┐no┬Âci z tytu┬│u sk┬│adek znajdziesz w artykule: „Jak roz┬│o┬┐y├Ž sp┬│at├¬ zad┬│u┬┐enia na raty” (link: http://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/rozlozenie-splaty-zadluzenia-na-raty)

Je┬Âli ponios┬│e┬ straty materialne w wyniku kl├¬ski ┬┐ywio┬│owej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, które powoduj┬▒, ┬┐e op┬│acenie nale┬┐no┬Âci z tytu┬│u sk┬│adek mog┬│oby pozbawi├Ž Ciebie mo┬┐liwo┬Âci dalszego prowadzenia dzia┬│alno┬Âci, mo┬┐esz z┬│o┬┐y├Ž wniosek o ich umorzenie. Je┬┐eli ZUS podejmie decyzj├¬ o umorzeniu nale┬┐no┬Âci z tytu┬│u sk┬│adek, nie b├¬dziesz musia┬│ ich zap┬│aci├Ž.

Wa┬┐ne!

  • Musisz wykaza├Ž, ┬┐e w Twoim przypadku zachodz┬▒ wskazane powy┬┐ej okoliczno┬Âci uzasadniaj┬▒ce umorzenie nale┬┐no┬Âci z tytu┬│u sk┬│adek.
  • Umorzeniu w tym przypadku podlegaj┬▒ wy┬│┬▒cznie nale┬┐no┬Âci z tytu┬│u sk┬│adek za Ciebie, jako osob├¬ op┬│acaj┬▒c┬▒ sk┬│adki na w┬│asne ubezpieczenia.
  • Okres, za jaki sk┬│adki zostan┬▒ umorzone, nie zostanie Ci zaliczony do okresu ubezpieczenia przy ustalaniu prawa do renty lub emerytury.

O umorzenie zad┬│u┬┐enia mo┬┐esz si├¬ ubiega├Ž równie┬┐ w sytuacji, gdy ZUS stwierdzi ca┬│kowit┬▒ nie┬Âci┬▒galno┬Â├Ž nale┬┐no┬Âci z tytu┬│u sk┬│adek.

Wi├¬cej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: „Umorzenie nale┬┐no┬Âci”

(Link: http://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/umorzenie-naleznosci)

Wa┬┐ne! Samo z┬│o┬┐enie wniosku o odroczenie, roz┬│o┬┐enie na raty lub umorzenie nale┬┐no┬Âci z tytu┬│u sk┬│adek nie gwarantuje udzielenia tych ulg ani umorzenia. Nie stanowi te┬┐ ustawowej przes┬│anki do zawieszenia post├¬powania egzekucyjnego.

W placówkach ZUS dzia┬│aj┬▒ doradcy do spraw ulg i umorze├▒. Udziel┬▒ Ci informacji o pomocy, o jak┬▒ mo┬┐esz si├¬ ubiega├Ž, a je┬Âli b├¬dziesz sk┬│ada┬│ wniosek o ulg├¬ lub umorzenie nale┬┐no┬Âci z tytu┬│u sk┬│adek, pomog┬▒ Ci skompletowa├Ž i wype┬│ni├Ž dokumenty niezb├¬dne do jego rozpatrzenia. Z doradc┬▒ mo┬┐esz porozmawia├Ž telefonicznie lub umówi├Ž si├¬ na spotkanie.

Wykaz numerów telefonów do doradców znajdziesz w artykule: „Doradcy w sprawie ulg i umorze├▒” (link: http://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/doradca-w-sprawie-ulg-i-umorzen)

Na www.zus.pl zamieszczona zosta┬│a informacja dedykowana osobom poszukuj┬▒cym pomocy w ZUS w zwi┬▒zku z problemami, jakich do┬Âwiadczaj┬▒ na skutek nawa┬│nic. W placówkach ZUS oraz na www.zus.pl dost├¬pne s┬▒ ulotki informacyjne dla przedsi├¬biorców.

Informacja
Aktualnie przegl▒dasz wersjŕ elubin.pl dla telefonˇw komˇrkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony g│ownej portalu.

Copyright © 2006-2015 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrze┐one.