AktualnoÂci
Bezpieczna droga do szko┬│y z lubi├▒skimi policjantami
Data dodania: 08 wrze┬Ânia 2017
Bezpieczna droga do szko┬│y z lubi├▒skimi policjantami

Po beztroskim wypoczynku, nadszed┬│ czas nauki. Z policyjnych statystyk wynika, ┬┐e te pierwsze dni wrze┬Ânia mog┬▒ by├Ž dla najm┬│odszych uczestników ruchu drogowego szczególnie niebezpieczne, st┬▒d wzmo┬┐one patrole policyjne w rejonach przyszkolnych. Aby najm┬│odsi wiedzieli jakich zasad nale┬┐y przestrzega├Ž, by bezpiecznie dotrze├Ž na zaj├¬cia, policjanci szczególn┬▒ uwag├¬ b├¬d├¬ zwraca├Ž na edukacj├¬ najm┬│odszych uczniów.

Rozpoczynaj┬▒cy si├¬ rok szkolny jest okresem kiedy to ucz├¬szczaj┬▒ce do szko┬│y dzieci stanowi┬▒ grup├¬ nara┬┐on┬▒ na ró┬┐nego rodzaju niebezpiecze├▒stwa. Wzorem lat ubieg┬│ych lubi├▒scy policjanci podejmuj┬▒ w tym okresie wzmo┬┐one dzia┬│ania profilaktyczne pod nazw┬▒ "Bezpieczna droga do szko┬│y"

Od pierwszych dni wrze┬Ânia policjanci monitoruj┬▒ tereny przy szko┬│ach, w tym przej┬Âcia dla pieszych. Rozpocz├¬li wzmo┬┐one kontrole pr├¬dko┬Âci. Funkcjonariusze sprawdzaj┬▒ równie┬┐ stan techniczny, oznakowanie i wyposa┬┐enie autobusów szkolnych i innych pojazdów przewidzianych do zbiorowego przewozu dzieci i m┬│odzie┬┐y.


Kolejnym równie istotnym zadaniem policjantów jest prowadzenie z dzie├Žmi zaj├¬├Ž po to, by wyrobi├Ž w┬Âród nich prawid┬│owe nawyki komunikacyjne oraz u┬Âwiadomi├Ž im, na jakie zagro┬┐enia mog┬▒ natrafi├Ž podczas drogi do i ze szko┬│y. Funkcjonariusze pomog┬▒ w przygotowaniu uczniów, przede wszystkim klas I szkó┬│ podstawowych, do ┬Âwiadomego i bezpiecznego korzystania z dróg. Spotkania te s┬▒ tak┬┐e odpowiedni┬▒ okazj┬▒ do przekazania uczniom ró┬┐nego rodzaju materia┬│ów profilaktycznych, tj. ksi┬▒┬┐eczek edukacyjnych b┬▒d┬╝ elementów odblaskowych.

Aby zapobiec tragicznym cz├¬sto w skutkach zdarzeniom na drodze z udzia┬│em dzieci, lubi├▒scy policjanci apeluj┬▒ do wszystkich osób doros┬│ych aby dawali najm┬│odszym prawid┬│owe wzorce, godne na┬Âladowania. Dla dzieci zwykle rodzic jest najwi├¬kszym autorytetem, dlatego te┬┐ poka┬┐my jemu najbezpieczniejsz┬▒ drog├¬ do szko┬│y. Przez jezdni├¬ przechod┬╝my tylko w miejscach dozwolonych, w sposób bezpieczny i rozs┬▒dny.

Aby zwi├¬kszy├Ž bezpiecze├▒stwo swoich dzieci, wyposa┬┐amy je w widoczne po zmroku elementy, zakupione dzieki wsparciu finansowemu Fundacji KGHM Polska Mied┬╝.

Policja apeluje równie┬┐ do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostro┬┐no┬Âci, zw┬│aszcza przeje┬┐d┬┐aj┬▒c ko┬│o szkó┬│ i przedszkoli. Przypominamy kierowcom o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego i stosowaniu si├¬ do polece├▒ wydawanych przez osoby kieruj┬▒ce ruchem. 

st. asp. Sylwia Serafin

Zespó┬│ ds. Profilaktyki Spo┬│ecznej

KPP w Lubinie

Informacja
Aktualnie przegl▒dasz wersjŕ elubin.pl dla telefonˇw komˇrkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony g│ownej portalu.

Copyright © 2006-2015 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrze┐one.