AktualnoÂci
ZUS stawia na edukacjê i zaprasza uczniów do konkursu. S± nagrody
Data dodania: 07 wrze┬Ânia 2017
ZUS stawia na edukacjê i zaprasza uczniów do konkursu. S± nagrody

ZUS przez niema┬│┬▒ cz├¬┬Â├Ž spo┬│ecze├▒stwa jest postrzegany, jako w pe┬│ni samodzielny twór, który sam ustala kszta┬│t systemu emerytalnego, decyduje o wysoko┬Âci sk┬│adek, zbiera pieni┬▒dze do swojego bud┬┐etu, ustala, komu i w jakiej wysoko┬Âci wyp┬│aci ┬Âwiadczenia.

Wyniki bada├▒ jasno pokazuj┬▒ konieczno┬Â├Ž edukowania spo┬│ecze├▒stwa w zakresie zabezpieczenia spo┬│ecznego, dlatego ZUS od kilku lat zaprasza licealistów do udzia┬│u w projekcie „LEKCJE Z ZUS’’.

Polacy niewiele wiedz┬▒ na temat systemu ubezpiecze├▒ spo┬│ecznych – tylko 7 proc. z nich prezentuje poziom wiedzy, który mo┬┐na uzna├Ž za zadowalaj┬▒cy. Dla du┬┐ej cz├¬┬Âci spo┬│ecze├▒stwa mechanizmy systemu ubezpiecze├▒ spo┬│ecznych s┬▒ nieznane lub niezrozumia┬│e. Polacy oczekuj┬▒, ┬┐e to pa├▒stwo zadba o ich zabezpieczenie na staro┬Â├Ž, ale przynajmniej cz├¬┬Â├Ž z tych osób nie wi┬▒┬┐e tego z w┬│asn┬▒ aktywno┬Âci┬▒ i odprowadzaniem sk┬│adek.

Upowszechnianie wiedzy o istocie ubezpiecze├▒ spo┬│ecznych i zasadach funkcjonowania tego systemu w┬Âród ludzi m┬│odych pozwoli im na ┬Âwiadome podejmowanie decyzji dotycz┬▒cych ich doros┬│ego ┬┐ycia i u┬│atwi poruszanie si├¬ w ┬Âwiecie umów o prace i umów cywilnoprawnych.

To nasz autorski projekt, który ruszy┬│ w 2013 r. Jego zadaniem jest edukacja m┬│odzie┬┐y, która po uko├▒czeniu szko┬│y trafi na rynek pracy – mówi┬▒ Iwona Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym ┬Žl┬▒sku.  – M┬│odzie┬┐ zdobywa praktyczn┬▒ wiedz├¬ o tym jak dzia┬│a nasz system emerytalny i dlaczego samemu trzeba oszcz├¬dza├Ž na staro┬Â├Ž a tak┬┐e rywalizuje poprzez udzia┬│ w Olimpiadzie Wiedzy „Warto wiedzie├Ž wi├¬cej o ubezpieczeniach spo┬│ecznych” – dodaje Iwona Kowalska.

W ubieg┬│ym roku laureaci Olimpiady dostawali dodatkowe punktu i indeksy na niektóre z Uczeni Wy┬┐szych. W Olimpiadzie organizowanej przez ZUS w roku szkolnym 2016/2017 wzi├¬┬│o udzia┬│ ponad 24 tysi┬▒ce uczniów szkó┬│ ponadgimnazjalnych z ca┬│ej Polski. Do fina┬│u Olimpiady Wiedzy zakwalifikowa┬│o si├¬ 20 najlepszych szkó┬│. W finale wzi├¬li udzia┬│ uczniowie z dwóch dolno┬Âl┬▒skich szkó┬│: z Liceum Ogólnokszta┬│c┬▒cego im. Braci ┬Žniadeckich w Zgorzelcu i Zespo┬│u Szkó┬│ nr 3 w Dzier┬┐oniowie.

ZUS zaprosi┬│ do swoich projektów edukacyjnych tak┬┐e m┬│odzie┬┐ z gimnazjów a w tym roku tak┬┐e ostatnie klasy szkó┬│ podstawowych. Uczestnicy ,,Projektu z ZUS” b├¬d┬▒ musieli przygotowa├Ž materia┬│ wyja┬Âniaj┬▒cy, dlaczego ubezpieczenia spo┬│eczne s┬▒ wa┬┐ne dla spo┬│ecze├▒stwa. Formy wykonania pracy s┬▒ bardzo ró┬┐ne mo┬┐e to by├Ž film, plakat, komiks lub animowana prezentacja. Wszystkie prace wezm┬▒ udzia┬│ w konkursie. W poprzedniej edycji konkursu wyró┬┐nienie w kategorii plakat otrzyma┬│y gimnazjalistki ze Szczawna Zdroju za prace zatytu┬│owan┬▒ „Id┬╝ przez ┬┐ycie wielkim susem, b┬▒d┬╝ bezpieczny z SuperZUSem”.

Uczestnicy obydwu projektów mog┬▒ liczy├Ž na pomoc ekspertów ZUS, którzy prowadz┬▒ lekcje i udzielaj┬▒ wyja┬Ânie├▒. Zak┬│ad przygotowa┬│ tak┬┐e materia┬│y zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

Zg┬│oszenia szkó┬│ do udzia┬│u w projektach edukacyjnych przyjmuj┬▒:

Wroc┬│aw: Joanna Ma┬│olepszy  71 360 60 72 mail Joanna.Malolepszy@zus.pl

Wa┬│brzych: Magdalena Walter 74 649 73 70 mail Magdalena.Walter@zus.pl

Legnica: Emilia Nowakowska 76 876 41 63 mail Emilia.Nowakowska@zus.pl

Projekt objêty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej

Informacja
Aktualnie przegl▒dasz wersjŕ elubin.pl dla telefonˇw komˇrkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony g│ownej portalu.

Copyright © 2006-2015 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrze┐one.