AktualnoÂci
W sezonie wakacyjnym pojawiaj± siê przypadki oszustw osób w zakresie wyjazdów zarobkowych za granicê
Data dodania: 16 lipca 2017
W sezonie wakacyjnym pojawiaj± siê przypadki oszustw osób w zakresie wyjazdów zarobkowych za granicê

W okresie wolnym od nauki cz├¬sto m┬│odzi ludzie decyduj┬▒ si├¬ na wyjazdy zagraniczne w celach zarobkowych. Nie mo┬┐na wtedy zapomnie├Ž o podstawowych zasadach ostro┬┐no┬Âci by nie sta├Ž si├¬ ofiar┬▒ przest├¬pstwa.

 

 

Wyje┬┐d┬┐aj┬▒c za granic├¬ nale┬┐y dok┬│adnie sprawdzi├Ž wiarygodno┬Â├Ž przysz┬│ego pracodawcy i upewni├Ž si├¬, co do legalno┬Âci zatrudnienia. Warto skorzysta├Ž z baz ofert pracy od sprawdzonych pracodawców i po┬Âredników pracy. Mo┬┐na skorzysta├Ž z takich stron, jak EURES – Europejskie S┬│u┬┐by Zatrudnienia (www.eures.praca.gov.pl), czy KRAZ – Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (www.kraz.praca.gov.pl). Na stronie KRAZ mo┬┐na sprawdzi├Ž, czy dana agencja zatrudnienia oferuj┬▒ca prac├¬, jest zarejestrowana i dzia┬│a legalnie. Je┬Âli mamy w┬▒tpliwo┬Âci, czy oferta pracy mo┬┐e budzi├Ž obawy, przed wyjazdem warto dok┬│adnie sprawdzi├Ž wiarygodno┬Â├Ž takiego pracodawcy.

Przed wyjazdem warto zna├Ž adresy i numery telefonów ambasady oraz konsulatu RP w kraju, do którego si├¬ udajemy. Poradnik i wiele cennych wskazówek zwi┬▒zanych m.in. z bezpiecznym wyjazdem za granic├¬, znale┬╝├Ž mo┬┐na m.in. na portalu handelludzmi.eu.

 

Jak zabezpieczy├Ž si├¬ przed nielegalnymi po┬Ârednikami pracy?

Staraj si├¬ post├¬powa├Ž zgodnie z podanymi wskazówkami:

1. Sprawd¼ czy agencja zatrudnienia posiada stosowny certyfikat (wykaz agencji zatrudnienia znajduje siê na stronie internetowej www.kraz.praca.gov.pl).

2. Nie korzystaj z ofert pracy zamieszczanych w prasie zawieraj┬▒cych jedynie numer telefonu kontaktowego oraz ze spotka├▒ z po┬Ârednikiem poza biurem firmy (np.: na ulicy, dworcu, w kawiarni).

3. Pami├¬taj, ┬┐e agencja zatrudnienia nie ma prawa do pobierania op┬│at za „za┬│atwienie” pracy. W przypadku skierowania do pracy za granic┬▒ dozwolone jest pobieranie op┬│at z tytu┬│u poniesionych przez agencj├¬ zatrudnienia kosztów na: dojazd i powrót osoby skierowanej do pracy za granic├¬, wydawanie wizy, badania lekarskie i t┬│umaczenia dokumentów.

4. Nie p┬│a├Ž po┬Ârednikowi „z góry” bez pokwitowania. Pami├¬taj, ┬┐e dowód wp┬│aty na konto po┬Ârednika – oszusta – nie daje du┬┐ych szans na odzyska nie wp┬│aconej kwoty.

5. Nie p┬│a├Ž przed wyjazdem za mieszkanie za granic┬▒ oferowane przez po┬Ârednika. Zwykle kontakt ko├▒czy si├¬ na pobraniu op┬│at za lokal.

6. Zanim zap┬│acisz po┬Ârednikowi za przejazd lub kurs nauki j├¬zyka obcego, sprawd┬╝, ile wynosz┬▒ ceny w innych firmach. Nie przep┬│acaj!

7. Po┬Ârednik pracy ma obowi┬▒zek za warcia z osob┬▒ kierowan┬▒ do pracy za granic┬▒ umowy, zawieraj┬▒cej m. in.: nazw├¬ pracodawcy, warunki pracy i p┬│acy, nale┬┐ne ┬Âwiadczenia, itp. (art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, pó┬╝n. zm.).

8. Pami├¬taj, ┬┐e po┬Ârednik pracy powinien kierowa├Ž Ci├¬ do pracodawcy a nie do innego zagranicznego po┬Ârednika. Pracodawc┬▒ tym mo┬┐e by├Ž tak┬┐e zagraniczna agencja pracy tymczasowej.

9. Sprawd┬╝ w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┬│alno┬Âci Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowym Rejestrze S┬▒dowym (KRS), czy dany po┬Ârednik ma zg┬│oszon┬▒ dzia┬│alno┬Â├Ž gospodarcz┬▒ i od jak dawna.

10. Zawsze sprawdzaj, czy dany po┬Ârednik posiada umow├¬ zawart┬▒ z pracodawc┬▒ zagranicznym i czy wysy┬│a┬│ ju┬┐ ludzi do pracy za granic├¬.

 

Na co jeszcze zwróci├Ž uwag├¬ decyduj┬▒c si├¬ na podj├¬cie pracy za granic┬▒?

Przed podjêciem ostatecznej decyzji o wyje¼dzie do pracy za granic±:

  • oce├▒ swoje umiej├¬tno┬Âci j├¬zykowe – porównaj z wymaganiami stawianymi przez pracodawc├¬,
  • zabierz ze sob┬▒ konieczne do wyjazdu i do podj├¬cia pracy dokumenty (paszport, ┬┐yciorys – CV), za┬Âwiadczenia potwierdzaj┬▒ce twoje kwalifikacje przet┬│umaczone na j├¬zyk kraju, w którym podejmiesz prac├¬),
  • ubezpiecz si├¬ od nast├¬pstw nieszcz├¬┬Âliwych wypadków i ewentualnych kosztów leczenia,
  • we┬╝ ze sob┬▒ Europejsk┬▒ Kart├¬ Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która uprawnia do opieki zdrowotnej na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia i jest honorowana w krajach UE /EFTA (informacje otrzymasz na stronie: www.nfz.gov.pl), (uwaga: je┬Âli celem wyjazdu jest podj├¬cie pracy w innym pa├▒stwie cz┬│onkowskim UE/EFTA karta EKUZ jest wa┬┐na tylko do momentu podj├¬cia pracy. Od pierwszego dnia pracy osoba powinna by├Ž ubezpieczona w kraju, w którym wykonuje prac├¬),
  • zapoznaj si├¬ z informacjami o ┬┐yciu oraz warunkach pracy w kraju do którego wyje┬┐d┬┐asz, we┬╝ dane kontaktowe polskiego konsulatu (wykaz na www.msz.gov.pl) oraz pieni┬▒dze na ┬┐ycie i powrót do Polski,
  • domownikom zostaw adres, pod którym b├¬dziesz przebywa├Ž oraz numer telefonu,
  • przed wyjazdem zrób kopi├¬ paszportu (innego dokumentu to┬┐samo┬Âci, prawa jazdy) i zostaw domownikom

┬╝ród┬│o: Policja

Informacja
Aktualnie przegl▒dasz wersjŕ elubin.pl dla telefonˇw komˇrkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony g│ownej portalu.

Copyright © 2006-2015 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrze┐one.