Aktualno∂ci
Rehabilitacja po zwolnieniu lekarskim
Data dodania: 14 lipca 2017
Rehabilitacja po zwolnieniu lekarskim

W ubieg¬≥ym roku ponad sze¬∂√¶ tysi√™cy dolno¬∂l¬Īzaków skorzysta¬≥o ze ¬∂wiadczenia rehabilitacyjnego. Je¬∂li pó¬≥ roku zwolnienia nie wystarczy na zako√Īczenie leczenia i pe¬≥en powrót do zdrowia warto zapyta√¶ lekarza czy mo¬Ņemy kontynuowa√¶ terapi√™ w ramach tego ¬∂wiadczenia. Warunek jest jeden – stan naszego zdrowia musi rokowa√¶, ¬Ņe po rehabilitacji wrócimy do pracy. Trzeba pami√™ta√¶, ¬Ņe ¬∂wiadczenie rehabilitacyjne przys¬≥uguje dopiero po wykorzystaniu ca¬≥ego limitu zwolnienia lekarskiego. Nie mo¬Ņna otrzymywa√¶ go zamiast lub w trakcie chorobowego. ¬Įeby zachowa√¶ ci¬Īg¬≥o¬∂√¶ wyp¬≥aty ¬∂wiadcze√Ī wniosek musi trafi√¶ do ZUS, co najmniej 1,5 miesi¬Īca przed zako√Īczeniem zwolnienia.

Przypomnijmy, ¬Ņe na zwolnieniu lekarskim mo¬Ņemy by√¶ nieprzerwanie przez 182 a w przypadku ci¬Ī¬Ņy i gru¬ľlicy 270 dni. To nie zawsze wystarczy na pe¬≥en powrót do zdrowia.  ¬¶wiadczenie rehabilitacyjne pozwala nam na kontynuacj√™ leczenia i rehabilitacj√™ przez maksymalnie 12 miesi√™cy. Dostaniemy je o ile lekarz orzecznik stwierdzi, ¬Ņe mamy szans√™ na powrót do zdrowia i oczywi¬∂cie odpowiednio wcze¬∂nie z¬≥o¬Ņymy wniosek. Komplet dokumentacji powinien zosta√¶ z¬≥o¬Ņony we w¬≥a¬∂ciwym, wed¬≥ug miejsca zamieszkania, oddziale ZUS, co najmniej 6 tygodni przed zako√Īczeniem okresu zasi¬≥kowego. Zwykle jest to mniej wi√™cej w 120 dniu zwolnienia lekarskiego, a w przypadku ci¬Ī¬Ņy i gru¬ľlicy – oko¬≥o 228 dnia. Warto dope¬≥ni√¶ wszelkich formalno¬∂ci wcze¬∂niej, poniewa¬Ņ na wyp¬≥at√™ zasi¬≥ku Zak¬≥ad ma 30 dni od momentu przyznania.

¬¶wiadczenie rehabilitacyjne jest, wi√™c jakby kontynuacj¬Ī zasi¬≥ku chorobowego. Mo¬Ņemy je otrzyma√¶ wtedy, gdy wyczerpali¬∂my ju¬Ņ ca¬≥y okres zasi¬≥kowy i nadal jeste¬∂my niezdolni do pracy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja daj¬Ī nadziej√™, ¬Ņe do niej wrócimy – mówi Iwona Kowalska regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym ¬¶l¬Īsku.

¬¶wiadczenie rehabilitacyjne mo¬Ņemy pobiera√¶ maksymalnie przez rok. O tym, czy nam si√™ nale¬Ņy, decyduje lekarz orzecznik ZUS. Od jego orzeczenia mo¬Ņna wnie¬∂√¶ sprzeciw do komisji lekarskiej w ci¬Īgu 14 dni od daty dor√™czenia tego orzeczenia. Na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej ZUS wydaje decyzj√™ w sprawie przyznania ¬∂wiadczenia rehabilitacyjnego.

O ¬∂wiadczenie rehabilitacyjne mo¬Ņe tak¬Ņe stara√¶ si√™ osoba, która ju¬Ņ po zako√Īczeniu chorobowego ubiega¬≥a si√™ o rent√™ z tytu¬≥u niezdolno¬∂ci do pracy, ale lekarz orzecznik ZUS uzna¬≥, ¬Ņe stan jej zdrowia rokuje odzyskanie zdolno¬∂ci do pracy i w zwi¬Īzku z tym wystarczaj¬Īce b√™dzie przyznanie mu tego ¬∂wiadczenia, a nie renty – wyja¬∂nia Iwona Kowalska.

Warto doda√¶, ¬Ņe o ¬∂wiadczenie mo¬Ņe stara√¶ si√™ nie tylko pracownik, ale równie¬Ņ zleceniobiorca lub osoba prowadz¬Īca dzia¬≥alno¬∂√¶ gospodarcz¬Ī, je¬Ņeli podlegali ubezpieczeniu chorobowemu.

Uwaga! Ze ¬∂wiadczenia rehabilitacyjnego mo¬Ņna skorzysta√¶ na dwóch podstawach: ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego. Jest to zale¬Ņne od tego, co by¬≥o powodem niezdolno¬∂ci do pracy (np. choroba czy wypadek przy pracy). Trzeba, wi√™c, by ubiega√¶ si√™ o ¬∂wiadczenie, nie tylko by√¶ ubezpieczonym w ZUS, ale i op¬≥aca√¶ sk¬≥adki na te dwa rodzaje ubezpiecze√Ī.

Wysoko¶æ ¶wiadczenia rehabilitacyjnego: Nie ma jednej wysoko¶ci ¶wiadczenia rehabilitacyjnego. Wynosi ono:

  1. 90 proc. podstawy wymiaru zasi³ku chorobowego Рza okres pierwszych 90 dni,
  2. 75 proc. podstawy wymiaru zasi³ku chorobowego Рza pozosta³y okres,
  3. 100 proc. podstawy wymiaru zasi¬≥ku chorobowego – je¬∂li niezdolno¬∂√¶ do pracy przypada w okresie ci¬Ī¬Ņy
  4. 100 proc. podstawy wymiaru, je¬∂li niezdolno¬∂√¶ do pracy zosta¬≥a spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorob¬Ī zawodow¬Ī

P¬≥atnikiem ¬∂wiadczenia mo¬Ņe by√¶ albo pracodawca, albo oddzia¬≥ Zak¬≥adu Ubezpiecze√Ī Spo¬≥ecznych tak jak w przypadku zasi¬≥ku chorobowego. ¬¶rednia wysoko¬∂√¶ ¬∂wiadczenia rehabilitacyjnego w kraju pod koniec ubieg¬≥ego roku wynosi¬≥a oko¬≥o 1568 z¬≥ miesi√™cznie.

Dokumenty, które trzeba z¬≥o¬Ņy√¶ w ZUS

  1. ¬¶wiadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na wniosek ubezpieczonego (ZUS Np-7) z¬≥o¬Ņony w oddziale ZUS w¬≥a¬∂ciwym wed¬≥ug miejsca zamieszkania. Do wniosku o ¬∂wiadczenie powinno by√¶ do¬≥¬Īczone za¬∂wiadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wype¬≥nione przez lekarza lecz¬Īcego oraz wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) . Wywiad zawodowy nie jest wymagany, je¬Ņeli niezdolno¬∂√¶ do pracy powsta¬≥a po ustaniu tytu¬≥u ubezpieczenia lub gdy wnioskodawc¬Ī jest osoba prowadz¬Īca dzia¬≥alno¬∂√¶ pozarolnicz¬Ī.
  2. W razie niezdolno¬∂ci do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ubezpieczonego b√™d¬Īcego pracownikiem nale¬Ņy do¬≥¬Īczy√¶ równie¬Ņ protokó¬≥ ustalenia okoliczno¬∂ci i przyczyn wypadku przy pracy. Gdy niezdolno¬∂√¶ do pracy spowodowana wypadkiem przy pracy dotyczy pozosta¬≥ych ubezpieczonych trzeba za¬≥¬Īczy√¶ kart√™ wypadku przy pracy. Natomiast w razie niezdolno¬∂ci do pracy spowodowanej chorob¬Ī zawodow¬Ī koniecznie trzeba do¬≥¬Īczy√¶ decyzj√™ o stwierdzeniu choroby zawodowej, wydan¬Ī przez inspektora sanitarnego.
  • W sytuacji, gdy ¬∂wiadczenie jest wyp¬≥acanie przez ZUS, niezb√™dne jest za¬∂wiadczenie p¬≥atnika sk¬≥adek. Jest ono wystawiane na ró¬Ņnych drukach. W przypadku pracowników jest to druk ZUS Z-3. Ubezpieczeni wykonuj¬Īcy pozarolnicz¬Ī dzia¬≥alno¬∂√¶, ubezpieczeni wspó¬≥pracuj¬Īcy z osobami prowadz¬Īcymi pozarolnicz¬Ī dzia¬≥alno¬∂√¶ oraz duchowni wype¬≥niaj¬Ī druk ZUS Z-3b, a pozostali ubezpieczeni – druk ZUS Z-3a.
  1. Za¬∂wiadczenie p¬≥atnika sk¬≥adek nie jest wymagane, je¬Ņeli by¬≥o z¬≥o¬Ņone do ustalenia prawa do zasi¬≥ku chorobowego i nie uleg¬≥y zmianie okoliczno¬∂ci maj¬Īce wp¬≥yw na prawo, wysoko¬∂√¶ i podstaw√™ wymiaru ¬∂wiadczenia. Je¬Ņeli natomiast o przyznanie ¬∂wiadczenia stara si√™ osoba, która nie jest ju¬Ņ obj√™ta ubezpieczeniem chorobowym, powinna do¬≥¬Īczy√¶ do tego zestawu o¬∂wiadczenie na druku ZUS Z-10.
Liczba osób , które uko√Īczy¬≥y rehabilitacj√™ lecznicz¬Ī w województwie dolno¬∂l¬Īskim w podziale na oddzia¬≥y ZUS za lata 2015 i 2016. ¬¶redni czas trwania rehabilitacji wynosi¬≥ 24 dni
Wyszczególnienie 2015 r. 2016 r.

RAZEM 6 093 6 265
1. Legnica 1 234 1 171
2. Wa³brzych 2 343 2 740
3. Wroc³aw 2 516 2 354
Informacja
Aktualnie przeglĪdasz wersjÍ elubin.pl dla telefonůw komůrkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony g≥ownej portalu.

Copyright © 2006-2015 Portal Lubina. Wszelkie Prawa ZastrzeŅone.