AktualnoÂci
O┬Âwiadczenie rzecznika UM Lubina dotycz┬▒ce Rewitalizacji Rynku
Data dodania: 12 lipca 2017
O┬Âwiadczenie rzecznika UM Lubina dotycz┬▒ce Rewitalizacji Rynku

Informacja Gminy Miejskiej w Lubinie jako Inwestora na zadaniu Rewitalizacja Rynku w Lubinie o stanie jej realizacji oraz odst┬▒pieniu od umowy na roboty budowlane zawarte z wykonawc┬▒ Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana z siedzib┬▒ w Bielanach Wroc┬│awskich.

Po wy┬│onieniu w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy przedmiotowego zadania zawarto umow├¬ o roboty z terminem realizacji inwestycji do 10.07.2017 roku. Od samego pocz┬▒tku wykonawca stwarza┬│ problemy m.in. w zakresie ustanowienia przez Dolno┬Âl┬▒skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Delegatura WUOZ w Legnicy) kierownika robót archeologicznych. Wykonawca zaproponowa┬│ zatrudnienie wskazanego przez siebie archeologa, do czego po zmianie decyzji ww. Konserwatora, Gmina Miejska Lubin si├¬ przychyli┬│a.

Równie┬┐ nie oby┬│o si├¬ bez problemów przy realizacji robót ziemnych gdzie z projektu opracowanego przez uprawnionego projektanta wynika┬│o, ┬┐e do wykonania wykopów jest ┬│┬▒cznie 6.593 m3 (4383+810+1400) a do wymiany gruntu 1.400 m3. W rezultacie prowadzonych robót rzeczywista ich ilo┬Â├Ž wynosi odpowiednio o ok. 4.300 m3 i 7.800 m3 wi├¬cej. Zwi├¬kszony w tym zakresie zakres robót zostanie rozliczony w oparciu o inwentaryzacj├¬ i w zale┬┐no┬Âci od jej wyników, uregulowany zgodnie z umow┬▒ i wcze┬Âniejszymi ustaleniami z Wykonawc┬▒.

Od pocz┬▒tku trwania umowy wykonawca uporczywie przedstawia┬│ do zatwierdzenia materia┬│y (w tym materia┬│ kamienny na p┬│yty, kostki i obrze┬┐a) niezgodne z dokumentacj┬▒ projektow┬▒, przetargow┬▒ oraz niezgodne z ofert┬▒ wykonawcy, których Gmina Miejska Lubin nie mog┬│a zaakceptowa├Ž. Na tym etapie inwestycji musz┬▒ by├Ž stosowane wy┬│┬▒cznie materia┬│y wykazane w ofercie wykonawcy i dokumentacji inwestycji. Wykonawca posiada┬│ uprawnienia do zaproponowania Inwestorowi rozwi┬▒za├▒/materia┬│ów innych ni┬┐ opisane w dokumentacji przetargowej, jednak┬┐e móg┬│ to robi├Ž wy┬│┬▒cznie na etapie przygotowywania oferty w czasie przetargu a nie w czasie wykonywania prac budowlanych.

Ju┬┐ w dniu okazania Gminie Miejskiej Lubin materia┬│ów kamiennych przez Wykonawc├¬ stwierdzono, ┬┐e nie odpowiadaj┬▒ one z┬│o┬┐onej przez wykonawc├¬ ofercie na podstawie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ze wzgl├¬du na barw├¬ oraz struktur├¬). Z tego te┬┐ powodu przekazano materia┬│y, zgodnie z zawart┬▒ umow┬▒, do bada├▒ przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie Filia Wroc┬│aw, którego wyniki bada├▒ wykaza┬│y i potwierdzi┬│y nasze spostrze┬┐enia co do jako┬Âci badanego materia┬│u. Materia┬│ przed┬│o┬┐ony do bada├▒ nie spe┬│nia┬│ dodatkowo za┬│o┬┐onych w ofercie wykonawcy parametrów wytrzyma┬│o┬Âciowych (┬Âciskanie, zginanie) a tak┬┐e zadeklarowanej odporno┬Âci na ┬Âcieranie. Badanie przeprowadzone powtórnie na nowych próbkach potwierdzi┬│y wcze┬Âniejsze wyniki oraz dodatkowo wykaza┬│o przebarwienia w kolorze ┬┐ó┬│tym na jednej z próbek.

Na wniosek wykonawcy Gmina Miejska Lubin chcia┬│a rozpatrzy├Ž wniosek o przed┬│u┬┐enie terminu realizacji inwestycji ustalaj┬▒c, w celu uzgodnienia tre┬Âci aneksu do umowy, termin spotkania na dzie├▒ 10.07.2017 r. z pe┬│nomocnikiem wykonawcy. Pe┬│nomocnik na umówione spotkanie si├¬ nie stawi┬│. Z┬│o┬┐one zosta┬│o natomiast o┬Âwiadczenie o odst┬▒pieniu od umowy przez Wykonawc├¬.

W zwi┬▒zku z powy┬┐szym w ocenie Gminy Miejskiej Lubin dalsza kontynuacja inwestycji z tym wykonawc┬▒, który nie wyra┬┐a woli dalszej wspó┬│pracy, nie dotrzymuje zobowi┬▒za├▒ wynikaj┬▒cych ze z┬│o┬┐onej przez niego oferty, nie dawa┬│a gwarancji realizacji zadania. Z tego te┬┐ powodu odst┬▒piono od umowy zapewniaj┬▒c sobie prawo do odszkodowania z tytu┬│u nienale┬┐ytej realizacji kontraktu.

Zadaniem miejskich urz├¬dników jest dbanie o dobro miasta i prowadzenie inwestycji zgodnie z prawem, sztuk┬▒ budowlan┬▒ i interesem mieszka├▒ców. Zarówno Ryszard D┬▒browski jak i Zdzis┬│aw Przepiórski wraz z zespo┬│em inspektorów nadzoru Urz├¬du Miejskiego w Lubinie nadzorowali i koordynowali najwa┬┐niejsze inwestycje (mi├¬dzy innymi „Po┬│udniowa obwodnica Miasta Lubina„, „ma┬│a obwodnica”, czy te┬┐ ostatnio realizowana przebudowa ul. 1-go Maja i Bema) i nigdy nie pojawi┬│y si├¬ zastrze┬┐enia do ich pracy. Nasi pracownicy wykazuj┬▒ w tym zakresie zawsze najwy┬┐szy profesjonalizm.

Rzecznik Prasowy Prezydenta
J. Mami├▒ski

Informacja
Aktualnie przegl▒dasz wersjŕ elubin.pl dla telefonˇw komˇrkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony g│ownej portalu.

Copyright © 2006-2015 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrze┐one.