Aktualności
Oświadczenie rzecznika UM Lubina dotyczące Rewitalizacji Rynku
Data dodania: 12 lipca 2017
Oświadczenie rzecznika UM Lubina dotyczące Rewitalizacji Rynku

Informacja Gminy Miejskiej w Lubinie jako Inwestora na zadaniu Rewitalizacja Rynku w Lubinie o stanie jej realizacji oraz odstąpieniu od umowy na roboty budowlane zawarte z wykonawcą Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana z siedzibą w Bielanach Wrocławskich.

Po wyłonieniu w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy przedmiotowego zadania zawarto umowę o roboty z terminem realizacji inwestycji do 10.07.2017 roku. Od samego początku wykonawca stwarzał problemy m.in. w zakresie ustanowienia przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Delegatura WUOZ w Legnicy) kierownika robót archeologicznych. Wykonawca zaproponował zatrudnienie wskazanego przez siebie archeologa, do czego po zmianie decyzji ww. Konserwatora, Gmina Miejska Lubin się przychyliła.

Również nie obyło się bez problemów przy realizacji robót ziemnych gdzie z projektu opracowanego przez uprawnionego projektanta wynikało, że do wykonania wykopów jest łącznie 6.593 m3 (4383+810+1400) a do wymiany gruntu 1.400 m3. W rezultacie prowadzonych robót rzeczywista ich ilość wynosi odpowiednio o ok. 4.300 m3 i 7.800 m3 więcej. Zwiększony w tym zakresie zakres robót zostanie rozliczony w oparciu o inwentaryzację i w zależności od jej wyników, uregulowany zgodnie z umową i wcześniejszymi ustaleniami z Wykonawcą.

Od początku trwania umowy wykonawca uporczywie przedstawiał do zatwierdzenia materiały (w tym materiał kamienny na płyty, kostki i obrzeża) niezgodne z dokumentacją projektową, przetargową oraz niezgodne z ofertą wykonawcy, których Gmina Miejska Lubin nie mogła zaakceptować. Na tym etapie inwestycji muszą być stosowane wyłącznie materiały wykazane w ofercie wykonawcy i dokumentacji inwestycji. Wykonawca posiadał uprawnienia do zaproponowania Inwestorowi rozwiązań/materiałów innych niż opisane w dokumentacji przetargowej, jednakże mógł to robić wyłącznie na etapie przygotowywania oferty w czasie przetargu a nie w czasie wykonywania prac budowlanych.

Już w dniu okazania Gminie Miejskiej Lubin materiałów kamiennych przez Wykonawcę stwierdzono, że nie odpowiadają one złożonej przez wykonawcę ofercie na podstawie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ze względu na barwę oraz strukturę). Z tego też powodu przekazano materiały, zgodnie z zawartą umową, do badań przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie Filia Wrocław, którego wyniki badań wykazały i potwierdziły nasze spostrzeżenia co do jakości badanego materiału. Materiał przedłożony do badań nie spełniał dodatkowo założonych w ofercie wykonawcy parametrów wytrzymałościowych (ściskanie, zginanie) a także zadeklarowanej odporności na ścieranie. Badanie przeprowadzone powtórnie na nowych próbkach potwierdziły wcześniejsze wyniki oraz dodatkowo wykazało przebarwienia w kolorze żółtym na jednej z próbek.

Na wniosek wykonawcy Gmina Miejska Lubin chciała rozpatrzyć wniosek o przedłużenie terminu realizacji inwestycji ustalając, w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy, termin spotkania na dzień 10.07.2017 r. z pełnomocnikiem wykonawcy. Pełnomocnik na umówione spotkanie się nie stawił. Złożone zostało natomiast oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Wykonawcę.

W związku z powyższym w ocenie Gminy Miejskiej Lubin dalsza kontynuacja inwestycji z tym wykonawcą, który nie wyraża woli dalszej współpracy, nie dotrzymuje zobowiązań wynikających ze złożonej przez niego oferty, nie dawała gwarancji realizacji zadania. Z tego też powodu odstąpiono od umowy zapewniając sobie prawo do odszkodowania z tytułu nienależytej realizacji kontraktu.

Zadaniem miejskich urzędników jest dbanie o dobro miasta i prowadzenie inwestycji zgodnie z prawem, sztuką budowlaną i interesem mieszkańców. Zarówno Ryszard Dąbrowski jak i Zdzisław Przepiórski wraz z zespołem inspektorów nadzoru Urzędu Miejskiego w Lubinie nadzorowali i koordynowali najważniejsze inwestycje (między innymi „Południowa obwodnica Miasta Lubina„, „mała obwodnica”, czy też ostatnio realizowana przebudowa ul. 1-go Maja i Bema) i nigdy nie pojawiły się zastrzeżenia do ich pracy. Nasi pracownicy wykazują w tym zakresie zawsze najwyższy profesjonalizm.

Rzecznik Prasowy Prezydenta
J. Mamiński

Informacja
Aktualnie przeglądasz wersję elubin.pl dla telefonów komórkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony głownej portalu.

Copyright © 2006-2015 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.