AktualnoÂci
Lokalna Strategia Rozwi┬▒zywania Problem├│w Spo┬│ecznych
Data dodania: 12 lipca 2017
Lokalna Strategia Rozwi┬▒zywania Problem├│w Spo┬│ecznych

Od maja bie┬┐┬▒cego roku trwaj┬▒ prace nad Gminn┬▒ Strategi┬▒ Rozwi┬▒zywania Problemów Spo┬│ecznych obejmuj┬▒c┬▒ lata 2017-2022.

Dzia┬│ania na rzecz rozwi┬▒zywania problemów spo┬│ecznych i zapewniania mieszka├▒com wysokiej jako┬Âci ┬┐ycia wymagaj┬▒ zaanga┬┐owania wielu ró┬┐nych instytucji. W naszej gminie za rozwi┬▒zywanie takich problemów odpowiada Gminny O┬Ârodek Pomocy Spo┬│ecznej ale tak┬┐e inne instytucje publiczne i wspó┬│dzia┬│aj┬▒ce z nimi organizacje pozarz┬▒dowe przyczyniaj┬▒ si├¬ do realizacji za┬│o┬┐e├▒ w tej sferze.

Opracowywana Strategia Rozwi┬▒zywania Problemów Spo┬│ecznych stanowi narz├¬dzie nowoczesnej pomocy spo┬│ecznej, wspieraj┬▒ce d┬│ugofalowe planowanie i realizacj├¬ celów w zakresie rozwi┬▒zywania problemów spo┬│ecznych w skali lokalnej.

Na spotkaniu 5 lipca Wójt Gminy Rudna W┬│adys┬│aw Bigus, dyrektor GOPS Dorota Wojtun-Kobla├▒ska oraz przedstawiciele Urz├¬du Gminy, instytucji publicznych i organizacji pozarz┬▒dowych z zaanga┬┐owaniem analizowali temat istniej┬▒cych programów pomocy.

W ramach prac nad dokumentem przedstawiono diagnoz├¬ sytuacji spo┬│ecznej w naszej gminie. Wskazano na pozytywn┬▒ sytuacj├¬ Gminy w sferze spo┬│ecznej, zw┬│aszcza korzystn┬▒ struktur├¬ demograficzn┬▒, gdzie Gmina Rudna na tle powiatu, województwa i Polski jawi si├¬ jako gmina m┬│oda ( ludzie m┬│odzi stanowi┬▒ tu 20 % mieszka├▒ców), chocia┬┐ wykazano równie┬┐, ┬┐e problem starzenia si├¬ spo┬│ecze├▒stwa nie ominie naszej Gminy. Zebrane materia┬│y potwierdzi┬│y równie┬┐ wysoki poziom infrastruktury spo┬│ecznej w gminie, bardzo wysoko oceniono gmin├¬ pod wzgl├¬dem o┬Âwiaty o szerokiej ofercie, bezp┬│atnym dowozie uczniów, dost├¬pno┬Âci i wolnych od op┬│at przedszkolach. Ponad ┬Âredni┬▒ oceniono gmin├¬ równie┬┐ w sferze kultury, sportu i rekreacji. W tym kontek┬Âcie nie dziwi przedstawiony przez prowadz┬▒c┬▒ diagnoz├¬ Dorot├¬ Moro├▒, eksperta z Uniwersytetu Wroc┬│awskiego, fakt ┬┐e Gmina Rudna posiada pozytywny wspó┬│czynnik migracji, co oznacza, ┬┐e ch├¬tnie osiedlaj┬▒ si├¬ tutaj nowi mieszka├▒cy. Ekspert mówi┬│a te┬┐ o dobrej sytuacji gospodarczej gminy i stabilno┬Âci na rynku pracy.

Pozytywnie oceniono dotychczasow┬▒ dzia┬│alno┬Â├Ž w zakresie rozwi┬▒zywania problemów spo┬│ecznych i postulowano skoncentrowanie dzia┬│a├▒ w tych obszarach, gdzie problemy spo┬│eczne s┬▒ najbardziej dotkliwe.

Z przeprowadzonych analiz ┬Ârodowiskowych wynika, ┬┐e do kluczowych problemów spo┬│ecznych w najbli┬┐szych latach nale┬┐e├Ž b├¬d┬▒: ubóstwo, problemy zwi┬▒zane z niepe┬│nosprawno┬Âci┬▒, d┬│ugookresowe bezrobocie, bezradno┬Â├Ž rodzin w sprawach opieku├▒czo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. W┬Âród g┬│ównych dzia┬│a├▒ pomocy znajd┬▒ si├¬ równie┬┐ uzale┬┐nienia oraz problemy zwi┬▒zane z ci├¬┬┐kimi i d┬│ugotrwa┬│ymi chorobami.

Podczas roboczej cz├¬┬Âci spotkania wiele uwagi po┬Âwi├¬cono na trudn┬▒ sytuacj├¬ osób chorych, niepe┬│nosprawnych oraz seniorów, szczególnie tych, którzy pozbawieni s┬▒ wsparcia najbli┬┐szej rodziny.

Dalsze prace nad dokumentem okre┬Âl┬▒ spo┬│eczn┬▒ misj├¬ Gminy, cele strategiczne i zadania do realizacji. Spotkanie konsultacyjne w tej sprawie odb├¬dzie si├¬ w pa┬╝dzierniku. Gotowa strategia przyj├¬ta zostanie przez Rad├¬ Gminy w listopadzie 2017 roku.

 

Informacja
Aktualnie przegl▒dasz wersjŕ elubin.pl dla telefonˇw komˇrkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony g│ownej portalu.

Copyright © 2006-2015 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrze┐one.