AktualnoÂci
Studenci zarobi┬▒ w czasie praktyk w ZUS
Data dodania: 10 lipca 2017
Studenci zarobi┬▒ w czasie praktyk w ZUS

138 studentów pa├▒stwowych wy┬┐szych szkó┬│ zawodowy rozpocznie we wrze┬Âniu pó┬│roczne sta┬┐e w dolno┬Âl┬▒skich placówkach ZUS.

W ca┬│ym kraju Zak┬│ad przyjmie ponad 1,4 tys. praktykantów, którzy b├¬d┬▒ pracowali w ZUS za wynagrodzenie wy┬┐sze od minimalnego. Studenci ze ┬Ârodków programu mog┬▒ mie├Ž równie┬┐ refundowane dodatkowe koszty takie jak np. koszty dojazdów i zakwaterowania w przypadku odbywania praktyki poza miejscem zamieszkania.

List intencyjny w sprawie programu praktyk zawodowych podpisali minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, minister nauki i szkolnictwa wy┬┐szego Jaros┬│aw Gowin, prezes ZUS prof. Gertruda U┬Âci├▒ska oraz przewodnicz┬▒cy Konferencji Rektorów Publicznych Szkó┬│ Zawodowych prof. Witold Stankowski. Do ko├▒ca roku na p┬│atne sta┬┐e zaplanowano w bud┬┐ecie 35 mln z┬│ – w tym 20 mln z┬│ poch┬│on┬▒ wyp┬│aty dla studentów, co oznacza, ┬┐e ka┬┐dy z uczestników praktyk b├¬dzie otrzymywa┬│ 2360 z┬│ miesi├¬cznie przez ca┬│y czas trwania programu. Ca┬│y projekt b├¬dzie trwa┬│ do stycznia 2019 r.

– Dla studentów to dobra okazja na poznanie praktycznej realizacji ustawy o zabezpieczeniu spo┬│ecznym a tak┬┐e instytucji publicznej, jak┬▒ jest ZUS. Dla naszych pracowników studenci b├¬d┬▒ wsparciem w codziennej pracy – mówi Beata Dyko Dyrektor Oddzia┬│u ZUS w Wa┬│brzychu. – Nie wykluczam, ┬┐e wiedza i umiej├¬tno┬Âci, które m┬│odzi ludzie uzyskaj┬▒ w czasie pó┬│rocznego pobytu w ZUS mog┬▒ zach├¬ci├Ž ich do podj├¬cia pe┬│noetatowej pracy u nas po uko├▒czeniu studiów. Dla nas, pracownik z do┬Âwiadczeniem w pracy w administracji publicznej wart by┬│by zatrudnienia – dodaje Beata Dyko.

Dzisiaj chyba wszyscy wiedza, ┬┐e na rynku pracy wygrywaj┬▒ ci, którzy poza akademickim wykszta┬│ceniem mog┬▒ pochwali├Ž si├¬ praktycznymi umiej├¬tno┬Âciami dzi├¬ki praktykom w ZUS m┬│odzi ludzie b├¬d┬▒ mieli mo┬┐liwo┬Â├Ž zdobycia, cennych na rynku pracy, kompetencji w zakresie ubezpiecze├▒ spo┬│ecznych, a tak┬┐e do┬Âwiadczenia w pracy w administracji publicznej.

Projekt „Program Praktyk zawodowych w Pa├▒stwowych Wy┬┐szych Szko┬│ach Zawodowych” realizowany jest z Programu Wiedza Edukacja Rozwój przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy┬┐szego. Jego celem jest wypracowanie nowego modelu praktyk studenckich i udzia┬│ 7 tys. studentów uczelni zawodowych w takich praktykach. Warto┬Â├Ž ca┬│ego projektu to 136 mln z┬│. Nabór wniosków prowadzony jest od marca 2016 r. do wrze┬Ânia 2018 r. Dotychczas wsparcie otrzyma┬│y 32 szko┬│y wy┬┐sze, w tym 25 Pa├▒stwowych Wy┬┐szych Szkó┬│ Zawodowych.

Szko┬│y na Dolnym ┬Žl┬▒sku, których studenci maj┬▒ mo┬┐liwo┬Â├Ž wzi├¬cia udzia┬│u w praktykach w ZUS w oddzia┬│ach we Wroc┬│awiu, Legnicy i Wa┬│brzychu:

1. Karkonoska Pa├▒stwowa Szko┬│a Wy┬┐sza w Jeleniej Górze
2. Pa├▒stwowa Wy┬┐sza Szko┬│a Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wa┬│brzychu
3. Pa├▒stwowa Wy┬┐sza Szko┬│a Zawodowa im. Witelona w Legnicy
4. Pa├▒stwowa Wy┬┐sza Szko┬│a Zawodowa w G┬│ogowie

ZUS

Informacja
Aktualnie przegl▒dasz wersjŕ elubin.pl dla telefonˇw komˇrkowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony g│ownej portalu.

Copyright © 2006-2015 Portal Lubina. Wszelkie Prawa Zastrze┐one.